Huishoudelijk Reglement

 • Het lid zal de eer van de vereniging nooit schaden, doch alleen bevorderen.
 • Een lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag wordt geroyeerd.
 • Ieder lid moet steeds zorg dragen voor een schoon lichaam en zorgen dat de nagels van handen en voeten kort geknipt zijn.
 • Ieder lid is op tijd op de les. De zaal mag pas worden betreden als de leraar hiervoor toestemming geeft.
 • Ieder lid dient bij het betreden en verlaten van de oefenruimte een waardige buiging te maken richting de leraar. Bij het betreden van een leraar in de zaal dient een lid aanwezig in de oefenruimte de zwarte banddrager waardig te begroeten door een buiging.
 • De leraar wordt aangesproken met sensei (meester in het Japans).
 • Elk lid verklaart zich bereid om na een maand in witte karate/jiu-jitsu kleding te verschijnen. Een t-shirt of ander kledingstuk onder het karate- of jiu-jitsu jasje is bij de heren niet toegestaan. Bij dames is dit verplicht. Dit dient een wit bedekkend t-shirt te zijn. Andere kleuren zijn niet toegestaan.
 • Elk lid is bij het kumite (sparren) verplicht tot het dragen van karate veiligheidshandschoentjes. Dit om schade aan medebeoefenaars tijdens de kumitetraining tot een minimum te beperken.
 • Voor de eigen veiligheid en die van anderen is het niet toegestaan om tijdens de trainingen sieraden (bijvoorbeeld kettingen, armbanden, ringen, piercings en dergelijke) te dragen en kauwgum of ander snoep te nuttigen. Leden die hier geen gehoor aan geven kunnen uit de les geweerd worden.
 • Het dragen van enige vorm van straatschoeisel in de zaal is niet toegestaan.
 • Tijdens de trainingen worden er geen toeschouwers toegelaten in de zaal. Met uitzondering van de eerste les van een nieuw lid en tijdens de kyu-examens.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor het achterlaten, zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
 • Voor ongelukken tijdens de trainingen, wedstrijden, demonstraties en clubactiviteiten zal niemand aansprakelijk gesteld kunnen worden. Deelname gebeurt geheel op eigen risico.
 • Elk nieuw lid wordt verplicht om via automatisch incasso de kwartaal contributie te betalen.
 • Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de contributieverplichting.
 • De kwartaal contributie dient steeds voor de eerste van het nieuwe kwartaal betaald te zijn; dit is voor 1 januari, voor 1 april, voor 1 juli en voor 1 oktober.
 • Bij het niet op tijd betalen van de contributie kan een lid geweerd worden van de lessen tot de contributie is overgemaakt.
 • Bij achterstand van contributie bestaat de mogelijkheid de vordering over te dragen aan een incassobureau. Bijkomende kosten gemaakt door het incassobureau worden verhaald op het lid in kwestie.
 • Tijdens vakanties en erkende feestdagen moeten de lessen worden doorbetaald.
 • Het beëindigen van het lidmaatschap kan één dag voorafgaande aan een nieuw kwartaal schriftelijk worden ingediend. Indien er een achterstand in de contributiebetaling is, dient het lid dit eerst te voldoen alvorens het lid zich schriftelijk kan uitschrijven.
 • Er is een opzegtermijn van één kwartaal. Dit kwartaal dient samen met de contributie van het eerste kwartaal bij aanvang van het lidmaatschap te worden voldaan.
 • Eventuele fysieke of psychische klachten moeten voorafgaande aan het lidmaatschap bij de trainer worden gemeld. Bij twijfel van de fysieke of psychische belastbaarheid bij het lid kan een sportkeuring verplicht worden gesteld. De sportkeuring is voor eigen rekening van het lid.
 • Bij aanmelding bij Tadashii-do dient elk lid ook zorg te dragen voor de aanmelding van het bondslidmaatschap. Het lidmaatschap bij een aangesloten bond is verplicht. Voor het karate is dit de Karate-do Bond Nederland. Voor het jiu-jitsu is dit Tsutsumi Hozan Ryu International (THRI).
 • Deelname aan een kyu- of danexamen kan uitsluiten als de leraar hiervoor toestemming geeft. Een lid dat niet lid is van een karate- of jiu-jitsu bond kan niet deelnemen aan een examen.
 • Deelname aan de wedstrijdselectietraining geschiedt uitsluitend op uitnodiging van de leraar.
 • Deelname aan toernooien geschiedt uitsluitend op uitnodiging van de leraar.
 • In het kader van de algemene privicy wetgeving (AVG) dient ieder lid een toestemmingsformulier te ontvangen.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap wordt automatisch toestemming verleend voor het gebruik van foto’s en filmopnamens genomen tijdens de trainingen, examens, toernooien en stage’s voor de Tadashii-do website en de Tadashii-do Facebookpagina.
 • Het is voor bezoekers van de trainingen, examens, toernooien en stage’s niet toegestaan om foto’s en filmopnamens te maken zonder toestemming van de leraar.

Huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur van Tadashii-do in Januari 2020